Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu trong dạy học môn Vẽ trang trí tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thực trạng dạy học phân môn Vẽ trang trí trong bộ môn Mĩ thuật tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, từ đó đề xuất việc ứng dụng, lựa chọn những họa tiết trang trí trên khăn Piêu của dân tộc Thái Điện biên vào dạy vẽ Trang trí cho sinh viên tại trường. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG LÊ THỊ THÚY HẰNG VẬN DỤNG HOA VĂN TRANG TRÍ KHĂN PIÊU TRONG DẠY HỌC MÔN VẼ TRANG TRÍ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MĨ THUẬT Khóa 1 2015 - 2017 Hà Nội 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG LÊ THỊ THÚY HẰNG VẬN DỤNG HOA VĂN TRANG TRÍ KHĂN PIÊU TRONG DẠY HỌC MÔN VẼ TRANG TRÍ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MĨ THUẬT Mã số 60140111 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . Trần Đình Tuấn Hà Nội 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Nếu có điều gì trái với lời cam đoan tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hà Nội ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Thị Thúy Hằng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGD amp ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo CBVC Cán bộ viên chức ĐVHT Đơn vị học trình Nxb Nhà xuất bản PGS Phó giáo sƣ QĐ Quyết định SGK Sách giáo khoa Tr Trang TS Tiến sĩ TSKH Tiến sĩ khoa học VD Ví dụ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng Nội dung Trang Bảng 1 Số liệu đội ngũ giáo viên hiện nay 32 Bảng Kết quả học tập của lớp K15TH2 Lớp thực nghiệm 93 Bảng Kết quả học tập của lớp K15TH1 Lớp đối chứng 96 Bảng tỉ lệ điểm kiểm tra bài tập ứng dụng trang trí hình Bảng 58 vông Tỉ lệ điểm kiểm tra bài tập ứng dụng trang trí đƣờng Bảng 59 diềm Bảng Bảng so sánh kết quả 2 lần của lớp đối chứng 60 Bảng Bảng so sánh kết quả 2 lần của lớp thực nghiệm 61 Bảng Nhận định của sinh viên về tính ứng dụng của đề tài 62 Bảng Bảng tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên. 63 MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 CƠ CỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC TRANG TRÍ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM ĐIỆN BIÊN . 9 . Các khái niệm . 9 . Khái niệm về phƣơng pháp dạy - học. . 9 . Trang trí . 10 . Màu sắc đồ án hoa văn họa tiết trang trí . 12

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    19    1    03-10-2022
3    6    1    03-10-2022
10    8    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.