Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Dạy học phân môn Trang trí cho học sinh trường Tiểu học Liên Khê - Khoái Châu - Hưng Yên

Luận văn nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng dạy phân môn Trang trí trong bộ môn Mĩ thuật tại trường Tiểu học Liên Khê - Khoái Châu - Hưng Yên. Từ đó, đề xuất một số phương pháp dạy học tích cực vào phân môn Trang trí trong chương trình học bộ môn Mĩ thuật tại trường. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TRANG TRÍ CHO HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC LIÊN KHÊ KHOÁI CHÂU - HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MỸ THUẬT Khóa 1 2015 2017 Hà Nội 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TRANG TRÍ CHO HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC LIÊN KHÊ KHOÁI CHÂU - HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật Mã số 60140111 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. Phạm Minh Phong Hà Nội 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu các kết quả nghiên cứu trong luận văn do tôi tự tìm hiểu đƣợc phân tích một cách trung thực khách quan và phù hợp với thực tiễn. Tôi cũng xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc sự đồng ý và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội ngày 30 tháng 11 năm 2017 Tác giả Đã ký Đỗ Thị Hồng Nhung DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNTT Công nghệ thông tin ĐDDH Đồ dùng dạy học GV Giáo viên HS Học sinh Nxb Nhà xuất bản PTCS Phổ thông cơ sở DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng Nội dung Trang Bảng Đặc trƣng của từng giai đoạn lứa tuổi 27 Bảng Số liệu đội ngũ giáo viên hiện nay 32 Bảng Chƣơng trình phân môn vẽ Trang trí khối lớp 5 33 Bảng Thái độ của HS đối với phân môn Trang trí 34 Bảng Hoạt động của HS trong giờ học trang trí 34 Bảng Tiến trình dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ 52 Kết quả học tập của lớp thực nghiệm - lớp 5A Bảng 61 Bài thứ nhất Màu sắc trong trang trí Kết quả học tập của lớp đối chứng - lớp 5C Bảng 62 Bài thứ nhất Màu sắc trong trang trí So sánh phần trăm giữa hai lớp thực nghiệm và đối Bảng 63 chứng trên biểu đồ Bài thứ nhất Màu sắc trong trang trí Kết quả học tập của lớp thực nghiệm - lớp 5A Bảng 64 Bài thứ hai Vẽ trang trí đầu báo tường Kết quả học tập của lớp đối chứng - lớp 5C Bảng 64 Bài thứ hai Vẽ trang trí .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    7    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.