Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại; phương pháp nghiên cứu hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại; thực trạng hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương; một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRỊNH QUANG HUY NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CHƢƠNG DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRỊNH QUANG HUY NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CHƢƠNG DƢƠNG Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Nguyễn Hữu Ánh THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố. Tất cả các tài liệu tham khảo trong luận văn đã được trích dẫn đầy đủ. Thái Nguyên tháng 11 năm 2015 Ngƣời cam đoan Trịnh Quang Huy Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ của tôi được hoàn thành bởi sự nỗ lực của bản thân sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo bạn bè. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Hữu Ánh người đã tận tình chỉ dẫn tôi trong suốt quá trình xây dựng đề cương và hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương đã nhiệt tình trao đổi góp ý và cung cấp thông tin tài liệu kinh nghiệm thực tế bổ ích. Thái Nguyên tháng 11 năm 2015 Ngƣời cam đoan Trịnh Quang Huy Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC BẢNG . vii DANH MỤC HÌNH . viii MỞ ĐẦU .1 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài .1 2. Mục tiêu nghiên 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2 4. Ý nghĩa khoa học của luận văn .2 5. Bố cục của luận văn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    137    3    03-10-2022
50    8    1    03-10-2022
74    4    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.