Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Trên cơ sở làm rõ những lý luận cơ bản, đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyên Phú Lương tỉnh Thái Nguyên từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TÔ HOÀI NAM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TÔ HOÀI NAM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS. TS. Văn Bá Thanh THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan về số liệu và các kết quả nghiên cứu trong bản luận văn này là hoàn toàn trung thực do bản thân thu thập từ các nguồn tài liệu tham khảo và nghiên cứu phân tích đánh giá. Chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho tác giả hoàn thành luận văn đều được cảm ơn. Các thông tin tài liệu trình bày trong luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc cụ thể. Thái Nguyên tháng 09 năm 2015 Tác giả luận văn Tô Hoài Nam Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập tại trường Đại học Kinh tế amp QTKD Thái Nguyên và khi thực hiện đề tài Bản thân tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn và vô cùng quý báu của các đơn vị tập thể và các cá nhân. Tôi xin trân thành cảm ơn các Giảng viên của các khoa thuộc trường Đại học Kinh tế amp QTKD Thái Nguyên cùng các PGS- TS đã tham gia giảng dạy trong chương trình học của tôi trong thời gian qua. Đặc biệt là sự hướng dẫn khoa học của PGS - TS Văn Bá Thanh trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Tôi xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo chuyên viên UBND huyện Phú Lương Chi cục Thống kê huyện Chi cục thuế huyện Phòng Tài chính- KH huyện cùng các phòng ban ngành có liên quan đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Xin trân thành cảm ơn các đồng chí lãnh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
200    5    1    28-09-2022
57    4    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.