Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa lý luận cơ bản về chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thực tiễn kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước, tỉnh, địa phương; phân tích đánh giá thực trạng chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thu hút vốn đầu tư FDI vào cả nước nói chung và vào KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHAN THÙY LÂN CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . Thịnh Văn Vinh THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tên tôi là Phan Thuỳ Lân Sinh ngày 05 03 1989 Nơi sinh Việt Trì Phú Thọ Là học viên cao học lớp K10F Chuyên ngành Quản lý kinh tế. Niên khóa 2013-2015. Khoa sau đại học Trƣờng Đại học Kinh tế và QTKD- Đại học Thái Nguyên. Tôi xin cam đoan 1. Luận văn Thạc sỹ kinh tế Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là do chính tôi thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của . Thịnh Văn Vinh 2. Các số liệu tài liệu dẫn chứng mà tôi sử dụng trong đề tài là do chính tôi thu thập xử lý mà không có sự sao chép không hợp lệ nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự cam đoan này. Tác giả luận văn Phan Thuỳ Lân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học và bản luận văn này bên cạnh những nỗ lực của bản thân tác giả đã nhận đƣợc sự quan tâm động viên giúp đỡ tận tình của các thầy cô bạn bè gia đình trong suốt quá trình học tập công tác. Nhân đây tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . Thịnh Văn Vinh - Các thầy cô giáo Khoa sau đại học Trƣờng Đại học Kinh tế và QTKD- Đại học Thái Nguyên. - Tập thể lãnh đạo CBNV Ban Quản Lý KCN thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Phú Thọ. - Các cơ quan các nhà khoa học gia đình bạn bè đã giúp đỡ và cung cấp tài liệu cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của bản thân tuy nhiên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót tác giả rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô và bạn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.