Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý nguồn nhân lực tại Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là nắm bắt những nguyên tắc và trình tự trong công tác quản trị nguồn nhân lực đồng thời rút ra một số kinh nghiệm hữu ích về thực tế quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức nhà nước. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ QUỲNH TRANG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TƢ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ QUỲNH TRANG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TƢ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. TRẦN THỊ MINH NGỌC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi chƣa công bố tại bất cứ nơi nào. Mọi số liệu sử dụng trong luận văn này là những thông tin xác thực. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Thái Nguyên ngày tháng 9 năm 2015 Học viên Phạm Thị Quỳnh Trang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu Phòng Quản lý Đào tạo Bộ phận Sau đại học cùng các thày cô giáo trong trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN đã tận tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn TS Trần Thị Minh Ngọc - ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tôi có phƣơng pháp nghiên cứu đúng đắn nhìn nhận vấn đề một cách khoa học lôgíc qua đó đã giúp cho đề tài của tôi có ý nghĩa thực tiễn và có tính khả thi. Tiếp theo xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Sở Tƣ pháp tỉnh và các đồng nghiệp đã góp ý và tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên tháng 9 năm 2015 Học viên Phạm Thị Quỳnh Trang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC CÁC BẢNG. vii DANH MỤC CÁC HÌNH . viii MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    62    1    25-09-2022
22    10    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.