Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Đề tài nghiên cứu được thực hiện với mục đích đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý huyện Tiên Du nói riêng và tỉnh Bắc Ninh từ nay tới năm 2020 nói chung, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của cả nước. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRỌNG OANH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRỌNG OANH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành Quản lý Kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học NGUYỄN DUY DŨNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi các số liệu kết quả nêu trong Luận văn tốt nghiệp này trung thực và chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn tốt nghiệp này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên ngày. tháng. năm 2015 Tác giả Nguyễn Trọng Oanh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài quot Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh quot Tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn giúp đỡ động viên tận tình của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin đƣợc bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trƣờng Phòng quản lý Đào tạo các Khoa các Phòng của Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Giáo viên hƣớng dẫn Nguyễn Duy Dũng. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà khoa học các Thầy Cô giáo trong Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Trong quá trình thực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
180    9    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.