Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động, các hình thức chuyển tiền quốc tế tại BIDV Thái Nguyên để từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần tăng cường quản lý dịch vụ CTQT tại BIDV Thái nguyên cả về quy mô lẫn chất lượng. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC ANH TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC ANH TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. ĐỖ THỊ THÚY PHƢƠNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN T gi m o n r ng u n v n th s kinh tế Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên ƣợ hoàn thành là qu trình nghiên ứu nghiêm tú ủ t gi ùng với sự giúp ỡ t n tình ủ gi o viên hƣớng dẫn TS. Đỗ Thị Thúy Phương. T gi m o n s li u tr h dẫn trong lu n v n ó nguồn g rõ ràng và trung thự kết qu nghiên ứu này hƣ ƣợ ông b trong những ông trình ƣợ nghiên ứu từ trƣớ ến n y. Thái Nguyên tháng 06 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Anh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gi n họ t p và nghiên ứu từ 2013 ến 2015 tôi ã hoàn thành lu n v n th sỹ kinh tế với ề tài Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên . Để ó ƣợ lu n v n này ngoài sự nỗ lự ủ b n thân òn ó sự hƣớng dẫn giúp ỡ và hỉ b o vô ùng lớn l o từ ph quý thầy ô ủ trƣờng Đ i họ Kinh tế và Qu n trị kinh do nh - Đ i họ Th i Nguyên. Trƣớ hết tôi xin trân trọng m ơn sự hƣớng dẫn ủ quý thầy ô ã t n tình hƣớng dẫn tôi trong su t thời gi n họ t p khó họ o họ K10A - Qu n lý kinh tế t i trƣờng. Tôi xin gửi lời m ơn sâu sắ tới TS. Đỗ Thị Thúy Phƣơng- ngƣời ã hƣớng dẫn tôi hoàn thành lu n v n

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    45    1    04-10-2022
389    48    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.