Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn cấp huyện trong quá trình đổi mới và phát triển; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn trơi thời gian 2010-2014, . | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ amp QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ amp QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ANH Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS TS. Chu Đức Dũng THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng công trình này là do tôi thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của các giảng viên công trình này chƣa đƣợc công bố lần nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung và lời cam đoan này. Hà Nội ngày 20 tháng 05 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Anh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bản luận văn tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan các cấp lãnh đạo và cá nhân. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn và kính trọng tới tất cả tập thể và cá nhân đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Với thời gian nghiên cứu có hạn trong khi vấn đề nghiên cứu rộng và phức tạp. Mặc dù đã đƣợc sự tận tình giúp đỡ của các đồng nghiệp mà đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo PGS TS. Chu Đức Dũng nhƣng sự hiểu biết của bản thân còn hạn chế chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót rất mong nhận đƣợc sự thông cảm của các thầy giáo cô giáo. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu Phòng Đào tạo các quý thầy cô Trƣờng Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian học tập cũng nhƣ thực hiện Luận văn. Kiến thức mà các thầy cô truyền đạt sẽ là hành trang giúp tôi vững bƣớc hơn trên con đƣờng đời sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè đồng nghiệp đã động viên chia sẻ giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn. Cuối cùng tôi xin chúc Quý thầy cô và các bạn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.