Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng

Xuất phát từ lý luận về hiệu quả tín dụng trung và dài hạn, luận văn đánh giá thực trạng hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP CT Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng thông qua phân tích các số liệu của những năm gần đây (từ năm 2010 đến năm 2014), từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh trong thời gian tới. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THANH SƠN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LÊ CHÂN HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THANH SƠN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LÊ CHÂN HẢI PHÒNG Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. NGUYỄN THANH MINH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng số liệu kết quả trong luận văn là trung thực đƣợc tổng hợp từ các nguồn số liệu đáng tin cậy. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Hải Phòng ngày 10 tháng 12 năm 15 Tác giả Nguyễn Thanh Sơn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và nghiên cứu đƣợc sự tận tình giúp đỡ của các thầy cô giáo các nhà khoa học các nhà quản lý tôi đã hoàn thành xong chƣơng trình học tập và nghiên cứu luận văn với đề tài Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân Hải Phòng . Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng đào tạo bộ phận sau đại học Trƣờng Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thanh Minh đã tạo mọi điều kiện và tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Quản lý kinh tế đã góp ý cho tôi hoàn thiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng TMCP CT Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân Hải Phòng đã cung cấp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.