Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về XDNTM ở nước ta; đánh giá thực trạng quá trình tổ chức, quản lý và thực hiện XDNTM từ đó chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng đến XDNTM ở thành phố Sông Công trong thời gian qua; đề xuất định hướng và các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh quá trình XDNTM ở thành phố Sông Công trong những năm tới. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TRÂM GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TRÂM GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . TĂNG VĂN KHIÊN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn quot Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên quot là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Thái Nguyên tháng 8 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Trâm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài quot Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên quot tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn giúp đỡ động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin đƣợc bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn an Giám hiệu Ph ng Quản l Đào tạo sau Đại học các khoa ph ng của Trƣờng Đại học inh tế và Quản tr kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi m t trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hƣớng dẫn . Tăng Văn Khiên. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ đóng góp nhiều kiến qu báu của các nhà khoa học các th y cô giáo trong Trƣờng Đại học inh tế và Quản tr inh doanh - Đại học Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện đề tài tôi c n đƣợc sự giúp đỡ và cộng tác của các đồng chí tại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.