Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Điện lực Phú Thọ (PTPC) đến 2020

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh: khái niệm về quản trị chiến lược; quy trình xây dựng và lựa chọn chiến lược; phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp; xây dựng các giải pháp nhằm triển khai thành công các chiến lược đề ra. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC PHƢƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ ĐẾN 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC PHƢƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ ĐẾN 2020 Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . Phạm Qúy Long THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tên tôi là Nguyễn Đức Phƣơng Sinh ngày 22 10 1984 - Nơi sinh Việt Trì - Phú Thọ Là học viên cao học lớp K10F - Chuyên ngành Quản lý kinh tế. Niên khóa 2013-2015. Khoa sau đại học - Trƣờng Đại học Kinh tế và QTKD- Đại học Thái Nguyên. Tôi xin cam đoan 1. Luận văn Thạc sỹ kinh tế Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Điện lực Phú Thọ là do chính tôi thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của . Phạm Qúy Long 2. Các số liệu tài liệu dẫn chứng mà tôi sử dụng trong đề tài là do chính tôi thu thập xử lý mà không có sự sao chép không hợp lệ nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự cam đoan này. Tác giả luận văn Nguyễn Đức Phƣơng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học và bản luận văn này bên cạnh những nỗ lực của bản thân tác giả đã nhận đƣợc sự quan tâm động viên giúp đỡ tận tình của các thầy cô bạn bè gia đình trong suốt quá trình học tập công tác. Nhân đây tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . Phạm Qúy Long - Các thầy cô giáo Khoa sau đại học - Trƣờng Đại học Kinh tế và QTKD- Đại học Thái Nguyên. - Tập thể lãnh đạo CBNV Công ty Điện lực Phú Thọ. - Các cơ quan các nhà khoa học gia đình bạn bè đã giúp đỡ và cung cấp tài liệu cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn bằng tất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.