Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp thành phố Hải Phòng

Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng tình hình các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và giải pháp cho phát triển bền vững các khu công nghiệp thành phố Hải Phòng. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG HÒA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG HÒA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng đẫn khoa học . Nguyễn Trọng Thản THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi hoàn toàn là do tôi thực hiện. Các trích dẫn và số liệu đều đƣợc dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trong phạm vi hiểu biết của tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Công Hòa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc đến . Nguyễn Trọng Thản Phó trƣởng Khoa sau Đại học Giảng viên chính khoa Tài chính công Học viện Tài chính ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Sau Đại học - Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên Các thầy cô giáo bộ môn đã truyền đạt cho tôi những kiến thức khoa học quý báu. Cũng nhân dịp này tôi gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã luôn ở bên động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành Luận văn này. . Tác giả luận văn Nguyễn Công Hòa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN. ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. vi DANH MỤC CÁC BẢNG . vii DANH MỤC CÁC HÌNH. viii MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu . 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . 2 4. Ý nghĩa khoa học của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    20    1    28-09-2022
94    68    3    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.