Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đối với thanh niên nông thôn tỉnh Phú Thọ

Luận văn phân tích ảnh hưởng về mặt kinh tế - chính trị - xã hội của QQGVVL nói chung và QQGVVL nguồn vốn kênh TWĐ nói riêng do Tỉnh đoàn thanh niên Phú Thọ quản lý; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn vay từ QQGVVL nguồn vốn kênh TWĐ trong những năm tiếp theo. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ANH QUỐC ẢNH HƢỞNG CỦA QUỸ QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI THANH NIÊN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ANH QUỐC ẢNH HƢỞNG CỦA QUỸ QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI THANH NIÊN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS. TRẦN VĂN ĐỨC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân tôi với sự giúp đỡ của giáo viên hƣớng dẫn khoa học. Những thông tin số liệu dữ liệu đƣa ra trong luận văn đƣợc trích dẫn rõ ràng đầy đủ về nguồn gốc. Học viên Nguyễn Anh Quốc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan các cấp lãnh đạo và cá nhân. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và kính trọng tới tất cả các tập thể và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu. Trƣớc hết tôi xin chân thành cảm ơn TS. Trần Văn Đức ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo cô giáo Khoa Kinh tế Khoa Đào tạo sau Đại học - trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên cùng toàn thể các thầy giáo cô giáo đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể Lãnh đạo cán bộ CCVC Cơ quan Tỉnh đoàn Phú Thọ Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội Hội Nông dân tỉnh Lãnh đạo cán bộ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ Ban thanh niên Nông thôn Trung ƣơng Đoàn Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hạ Hòa. Các Chủ Dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ƣơng Đoàn trên địa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.