Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Lương Tài - Bắc Ninh

Luận văn nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, góp phần nâng cao hiệu quả của các dự án cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÔ THỊ VÂN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ NƢỚC SẠCH NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƢƠNG TÀI - BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÔ THỊ VÂN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ NƢỚC SẠCH NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƢƠNG TÀI - BẮC NINH Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . NGUYỄN THỊ GẤM THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chƣa hề đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đã đƣợc ghi trong lời cảm ơn. Các thông tin tài liệu trình bày trong luận văn đã đƣợc ghi rõ nguồn gốc. Thái Nguyên tháng 4 năm 2015 Tác giả luận văn Ngô Thị Vân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Lương Tài - Bắc Ninh Tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn giúp đỡ động viên tận tình của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin đƣợc bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trƣờng Phòng quản lý Đào tạo các Khoa các Phòng của Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Giáo viên hƣớng dẫn PGS. TS Nguyễn Thị Gấm. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà khoa học các Thầy Cô giáo trong Trƣờng Đại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.