Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển du lịch bền vững trên địa bàn vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển du lịch, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch trên địa bàn vịnh Hạ Long – Quảng Ninh, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển du lịch Hạ Long một cách bền vững, ngày càng đẹp hơn, xứng đáng là kỳ quan thiên nhiên thế giới. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÔ THỊ NGA PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN VỊNH HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÔ THỊ NGA PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN VỊNH HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Nguyễn Thị Tâm THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chƣa hề đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cảm ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Ngƣời nghiên cứu Ngô Thị Nga Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này ngoài sự cố gắng lỗ lực của bản thân tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm tạo điều kiện và giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trƣờng Các thầy cô giáo trong Khoa Sau Đại Học - Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên UBND thành phố Hạ Long Lãnh đạo Ban quản lý Vịnh Hạ Long Cục Thống kê và các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn vịnh Hạ Long. Đặc biệt dƣới sự hƣớng dẫn nhiệt tình đầy trách nhiệm của PGS TS Nguyễn Thị Tâm Giảng viên khoa Kế toán Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội trong suốt quá trình hoàn thành Luận văn này. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí chuyên gia cùng toàn thể những ngƣời đã giúp đỡ cho tôi trong quá trình điều tra phòng vấn và thu thập số liệu. Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình ngƣời thân cùng bạn bè đồng nghiệp đã giúp đỡ đóng góp ý kiến cho tôi hoàn thành nghiên cứu này cũng nhƣ sự ủng hộ tạo điều kiện của cơ quan trong thời gian vừa qua. Mặc dù đã có nhiều cố .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    75    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.