Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Trên cơ sở đánh giá thực trạng đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔNG QUỐC DŨNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔNG QUỐC DŨNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học NGÔ THỊ TUYẾT MAI THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn Đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là trung thực là kết quả nghiên cứu của riêng tôi. Thái Nguyên tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Mông Quốc Dũng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài Đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tôi đã nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ động viên của các cá nhân và tập thể. Tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn an Giám hiệu Nhà trư ng Ph ng Đào tạo các hoa và các ph ng ban của Trư ng Đại học inh tế và Quản tr inh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn NGÔ THỊ TUYẾT MAI. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ đ ng g p nhiều kiến qu báu của các nhà khoa học các th y các cô giáo trong Trư ng Đại học inh tế và Quản tr Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện đề tài tôi c n được sự giúp đỡ và cộng tác của nhiều ph ng ban trên đ a bàn tỉnh Thái Nguyên. Tôi xin cảm ơn sự động viên giúp đỡ của bạn bè và gia đình đã giúp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.