Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của công ty Việt Bắc - Bộ quốc phòng

Từ việc đánh giá thực trạng quản lý nhân lực và định hướng phát triển của công ty đề từ đó đề ra giải pháp khoa học và khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty trong tương lai. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ amp QUẢN TRỊ KINH DOANH LINH KIÊN PHONG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY VIỆT BẮC - BỘ QUỐC PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ amp QUẢN TRỊ KINH DOANH LINH KIÊN PHONG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY VIỆT BẮC - BỘ QUỐC PHÒNG Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Ngô Đức Cát THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi. Số liệu và kết quả nghiên cứu là trung thực và chƣa từng đƣợc sử dụng trong bất cứ luận văn luận án nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đều đã đƣợc cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên ngày tháng năm 2015 Học viên thực hiện Linh Kiên Phong Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này trƣớc tiên tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên các thầy cô giáo đặc biệt là các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế những ngƣời đã trang bị cho tôi những kiến thức cơ bản và những định hƣớng đúng đắn trong học tập và tu dƣỡng đạo đức tạo tiền đề tốt để tôi học tập và nghiên cứu. Đặc biệt tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ngô Đức Cát - Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân - Ngƣời thầy đã dành nhiều thời gian và tâm huyết tận tình hƣớng dẫn chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và cán bộ các phòng ban phân xƣởng của Công ty Việt Bắc - Bộ Quốc Phòng đã cung cấp những thông tin cần thiết và giúp đỡ tôi trong quá trình thực nghiên cứu và thực hiện đề tài. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình ngƣời thân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.