Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG VÂN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG VÂN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣ ng n ho họ . HOÀNG THỊ THANH NHÀN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên là trung thực là kết quả nghiên cứu của riêng tôi. C c tài liệu số liệu s d ng trong luận văn do Công ty c ph n vận tải Th i Nguyên UBND tỉnh Th i Nguyên UBND TP Th i Nguyên cung cấp và do c nhân tôi thu thập từ c c b o c o của Ngành vận tải s ch b o tạp chí giao thông vận tải c c kết quả nghiên cứu c liên quan đến đ tài đ đƣ c công bố. C c trích d n trong luận văn đ u đ đƣ c chỉ r nguồn gốc. Thái Nguyên ngày tháng 10 năm 2015 Tá giả luận văn Lê Thị Hồng Vân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong qu trình thực hiện đ tài Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên tôi đ nhận đƣ c sự hƣớng d n giúp đỡ động viên của nhi u c nhân và tập thể. Tôi xin đƣ c bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả c c c nhân và tập thể đ tạo đi u kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Gi m hiệu Nhà trƣờng Ph ng Đào tạo c c khoa ph ng của Trƣờng Đại học inh tế và Quản tr inh doanh - Đại học Th i Nguyên đ tạo đi u kiện giúp đỡ tôi v mọi mặt trong qu trình học tập và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của gi o viên hƣớng d n PGS. TS Hoàng Th Thanh Nhàn Tôi xin .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.