Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất lao động tại công ty giày Viva

Nghiên cứu sẽ giúp cho ban giám đốc có cái nhìn tổng quan về năng suất, cũng như những nhân tố có tác động đến năng suất. Từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao nâng suất lao động để doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Mời các bạn tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM DƢƠNG TRÀ MY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY GIÀY VIVA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM DƢƠNG TRÀ MY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY GIÀY VIVA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. Nguyễn Văn Thụy TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i TÓM TẮT Dựa trên các cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước về năng suất lao động đề tài đề xuất các yếu tố tác động đến năng suất lao động tại công ty Viva đó là năng lực cá nhân mối quan hệ trong doanh nghiệp và các yếu tố quản lý. Quy trình nghiên cứu trải qua 2 giai đoạn là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính trên 10 lao động nhằm hoàn thiện các thang đo. Sau đó là nghiên cứu chính thức thông qua khảo sát trực tiếp lao động tại công ty. Tác giả phát 265 phiếu khảo sát trong đó có 252 phiếu hợp lệ Sau đó tác giả dùng phượng pháp định lượng với các công cụ như thống kê mô tả Crombach s Alpha EFA và hồi quy bội để xác định mô hình các nhân tố tác độn đến năng suất lao động. Kết quả cả 3 nhân tố năng lực cá nhân mối quan hệ trong doanh nghiệp các yếu tố quản lý đều có tác động tích cực đến năng suất lao động. Các giả thuyết H1 H2 H3 đều được chấp nhận. Trên cơ sở xác định thực trạng năng suất lao động tại công ty Viva và kết quả của mô hình nghiên cứu. Tác giả đã đưa ra các hàm ý quản trị nhằm khắc phục các nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất lao động. Cuối cùng tác giả nhận định các hạn chế của đề tài và các hướng nghiên cứu tiếp theo. ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất lao động tại công ty giày Viva là công trình nghiên cứu riêng của tác giả kết quả nghiên cứu là trung thực trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
128    10    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.