Luận án Tiến sĩ Luật học: Kiểm soát thủ tục hành chính từ thực tiễn các Tỉnh miền Tây Nam Bộ

Mục đích của luận án là phân tích làm rõ các đặc điểm, nội dung, các yêu cầu và điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về kiểm soát TTHC của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ hiện nay. Tìm hiểu pháp luật về kiểm soát TTHC ở một số nước và một số địa phương từ đó rút ra những điểm hợp lý có thể vận dụng ở Việt Nam và các tỉnh Miền Tây Nam Bộ. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM QUỐC SỬ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN CÁC TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ Ngành Luật Hiến pháp và Luật hành chính Mã số 9 38 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học 1 TS. Trần Minh Đức 2 . Nguyễn Cảnh Hợp Hà Nội 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả viết Luận án xin cam đoan rằng Nội dung Luận án là kết quả của quá trình nghiên cứu tổng hợp phân tích đánh giá của chính tác giả thực hiện. Nguồn tài liện được thu thập sử dụng trong quá trình nghiên cứu có nguồn gốc có xuất xứ rõ ràng của các tác giả đã công bố gồm Sách chuyên khảo đề tài khoa học dưới hình thức luận án luận văn bài viết bình luận của các nhà khoa học đăng tải trên các tập chí khoa học được người viết giữ nguyên ý tưởng và trích dẫn rõ ràng các tài liệu giáo trình sử dụng để nghiên cứu được xuất bản và trích dẫn tác giả cụ thể. Các số liệu được sử dụng trong luận án là trung thực. Học viên viết luận án Phạm Quốc Sử NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Những cụm từ viết tắt Dịch nghĩa CCHC Cải cách hành chính TTHC Thủ tục hành chính VBQPPL Văn bản quy phạm pháp luật KT-HX Kinh tế xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa PAKN Phản ánh kiến nghị DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU 1 Biểu mẫu thống kê Văn bản QPPL về Kiểm soát thủ tục hành chính do địa phương ban hành 2 Biểu mẫu thống kê Số văn bản QPPL và TTHC được ban hành từ năm 2013 đến năm 2017 3 Biểu mẫu thống kê Số văn bản QPPL và TTHC được ban hành từ năm 2013 đến năm 2017 4 Biểu mẫu thống kê Thống kê thực trạng ban hành quyết định công bố TTHC năm 2017 5 Biểu mẫu thống kê a Kết quả công khai TTHC cấp tỉnh cấp huyện cấp xã công bố năm 2017 6 Biểu mẫu thống kê b Thông kê phân tích biến động TTHC tại các cấp tỉnh năm 2017 7 Biểu mẫu thống kê Kết quả tiếp nhận giải quyết TTHC năm 2017 8 Biểu mẫu thống kê Thực trạng tiếp nhận xử lý PAKN từ năm 2015 đến năm 2017 9 Biểu mẫu thống kê Kết quả rà soát đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết TTHC năm 2017 MỤC LỤC MỞ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
677    8    1    26-11-2022
1    88    1    26-11-2022
3    19    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.