Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Nội dung chính của luận văn là đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Phú Xuyên - thành phố Hà Nội. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn này. | 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ THANH LỘC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ XUYÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên - 2020 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ THANH LỘC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ XUYÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành Kinh tế nông nghiệp Mã ngành 8 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Thị Minh Thọ Thái Nguyên - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả trong luận văn này là hoàn toàn trung thực khách quan cũng như chưa dùng để bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào. Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Ngô Thanh Lộc ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc TS. Nguyễn Thị Minh Thọ đã tận tình hướng dẫn dành nhiều công sức thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiệu Khoa sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã luôn giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Phú Xuyên và các phòng ban khác trong huyện cùng toàn thể cán bộ và nhân dân các xã được chọn nghiên cứu đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn Tác giả luận văn Ngô Thanh Lộc iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT . v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . vi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .vii MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài .1 2. Mục tiêu nghiên cứu .2 . Mục tiêu chung .2 . Mục tiêu cụ thể .2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3 . Đối tượng nghiên cứu .3 . Phạm vi nghiên cứu .3 4. Những đóng góp mới ý nghĩa lý luận và thực

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG