Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động ủy thác tín dụng của Hội nông dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Luận văn nhằm Đánh giá thực trạng hoạt động ủy thác tín dụng của Hội Nông dân huyện Phú Bình giai đoạn 2017 - 2019. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác tín dụng của Hội Nông dân và Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Bình giai đoạn 2021- 2025 tầm nhìn đến 2030. Mời các bạn tham khảo! | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN TÚ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC TÍN DỤNG CỦA HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN TÚ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC TÍN DỤNG CỦA HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành Kinh tế Nông nghiệp Mã ngành 8620115 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học TS. NGUYỄN THỊ MINH THỌ THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng tôi. Các số liệu kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. . Tác giả luận văn Nguyễn Văn Tú ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài tôi đã nhận được sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất những ý kiến đóng góp và những lời chỉ bảo quý báu của tập thể và cá nhân trong và ngoài Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc TS. Nguyễn Thị Minh Thọ là người trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Hội Nông dân các phòng ban huyện Phú Bình đã tạo điều kiện cho tôi thu thập số liệu những thông tin cần thiết để thực hiện luận văn này. Tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc tới sự giúp đỡ tận tình quý báu đó Xin trân trọng cảm ơn Tác giả luận văn Nguyễn Văn Tú iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC CÁC BẢNG . vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ . ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN . x MỞ ĐẦU. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 3. Ý nghĩa đề tài . 3 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI . 5 . Cơ sở lý luận . 5 . Một số khái niệm cơ bản .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG