Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

Đề tài đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản về mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai; phân tích thực trạng mở rộng cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai đối với khách hàng doanh nghiệp, đánh giá những vướng mắc khó khăn trong cho vay; đề xuất những giải pháp nhằm mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CHÍ MINH VÕ THỊ HOÀNG NHI MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CHÍ MINH VÕ THỊ HOÀNG NHI MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. Phan Ngọc Minh TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 TÓM TẮT Doanh nghiệp có vai trò và vị trí quan trọng trong nền kinh tế họat động của DN đóng góp cho nền kinh tế một khối lƣợng lớn hàng hóa dịch vụ tiêu dung trong nƣớc và xuất khẩu góp phần giải quyết công ăn việc làm ổn định kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay vấn đề về vốn vẫn là một trở ngại lớn đối với các DN để duy trì mở rộng họat động sản xuất kinh doanh. Phần lớn DN phải dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng. Do đó hoạt động cho vay có vai trò cực kỳ quan trọng góp phần giúp các DN có vốn để sản xuất và lƣu thông hàng hóa trong nền kinh tế. Việc thực hiện đề tài là một điều vô cùng cần thiết không chỉ với Agribank mà nó còn có giá trị với nhiều ngân hàng thƣơng mại khác. Đề tài đã hệ thống hóa đƣợc các vấn đề lý thuyết quan trọng liên quan đến hoạt động cho vay và mở rộng cho vay với các DN. Bên cạnh đó tác giả đã trình bày một cách thấu đáo thực trạng hoạt động cho vay với các DN và đánh giá tình hình họat động cho vay tại Agribank chi nhánh Đồng Nai. Từ đó rút ra đƣợc các hạn chế nguyên nhân để đề xuất các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tại Agribank chi nhánh Đồng Nai. LỜI CAM ĐOAN Luận văn này chƣa từng đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trƣờng đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả kết quả nghiên cứu là trung thực trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trƣớc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    10    1    26-11-2022
20    9    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.