Privacy preservation and data security in location based services

In this paper, a solution for privacy preservation and data security is presented. Privacy over the internet can be defined as the ability to decide what information one discloses or withholds about a person over the internet, who can access such information and for what reason a person’s information may or may not be accessed. |

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    9    1    26-11-2022
49    8    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.