Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý đầu tư vào Khu kinh tế Mở Chu Lai

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là khái quát được lý luận QLNN về đầu tư vào khu kinh tế. Đánh giá được thực trạng QLNN về đầu tư vào Khu kinh tế Mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Kiến nghị được các giải pháp hoàn thiện QLNN trong lĩnh vực đầu tư vào Khu kinh tế Mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ QUANG HIẾU QUẢN LÝ ĐẦU TƢ VÀO KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số 834 04 10 Đà Nẵng - Năm 2020 Công trình được hoành thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH . Bùi Quang Bình Phản biện 1 . Đào Hữu Hòa Phản biện 2 TS. Hoàng Văn Long Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý kinh tế họp tại Trường Đại Kinh tế Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 10 năm 2020. Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm thông tin-Học liệu Đại học Đà Nẵng. - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. 1 MỞ ĐẦU Khu kinh tế mở Chu Lai KKTM Chu Lai được thành lập theo Quyết định số 108 2003 QĐ-TTg ngày 05 6 2003 của Thủ tướng Chính phủ là khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam được áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt có môi trường đầu tư thuận lợi thông thoáng bình đẳng cho mọi loại hình kinh doanh của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong thời gian đến Khu Kinh tế mở Chu Lai chuyển sang một giai đoạn phát triển mới phù hợp định hướng phát triển quy hoạch chung xây dựng Khu KTM Chu Lai đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1737 QĐ-TTg ngày 13 12 2018 đây sẽ là khu kinh tế biển đa ngành đa lĩnh vực một trong những hạt nhân trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là khu vực phát triển đô thị trung tâm công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ ngành ô tô hàng không trung tâm cơ khí - điện và sản phẩm hóa dầu nông nghiệp công nghệ cao là trung tâm du lịch dịch vụ gắn với việc khai thác sân bay Chu Lai và hệ thống cảng Chu Lai - Kỳ Hà Mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tuy nhiên đến nay sự phát triển của Chu Lai vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mục tiêu đề ra. Một trong những nguyên nhân là do chưa có các giải pháp đồng bộ để cải thiện môi trường đầu tư thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    24    1    01-12-2022
9    10    1    01-12-2022
32    12    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.