Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đo lường chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ đào tạo. Sử dụng thang đo đã được xây dựng và kiểm chứng trong các nghiên cứu đã công bố để đo lường chất lượng dịch vụ đào tạo tại Đại học Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi. Rút ra những mặt làm được, hạn chế trong chất lượng dịch vụ đào tạo tại Đại học Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi và nguyên nhân của các hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Tài chính - Kế toán. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ DUYÊN ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN QUẢNG NGÃI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số 834 01 01 Đà Nẵng - Năm 2021 Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS. TS. LÊ VĂN HUY Phản biện 1 TS. Phạm Thị Lan Hương Phản biện 2 TS. Nguyễn Ngọc Duy Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại trường Đại học kinh tế Đại học Đà nẵng vào ngày 28 tháng 3 năm 2021. Có thể tìm hiểu luận văn tại Trung tâm Thông tin-Học liệu Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế ĐHĐN 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đào tạo đại học luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của xã hội chất lượng đào tạo quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực góp phần tạo nền tảng phát triển toàn diện mọi mặt của đất nước từ văn hóa xã hội kinh tế an ninh quốc phòng . Khách hàng của dịch vụ đào tạo đại học bao gồm sinh viên phụ huynh doanh nghiệp và giảng viên. Tuy nhiên rất nhiều nhà nghiên cứu cho rằng khách hàng chính sử dụng dịch vụ đào tạo đại học chính là sinh viên bởi vì sinh viên là người trực tiếp thụ hưởng dịch vụ đào tạo. Xuất phát từ thực tế có rất nhiều sinh viên trường Đại Học Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi dù tốt nghiệp loại Khá Giỏi nhưng ra trường không có việc làm hoặc bị những nhà tuyển dụng đánh giá rất thấp trong khi những sinh viên học lực bị đánh giá là yếu hơn lại nhanh chóng hòa nhập với tổ chức và thành công hơn. Nguyên nhân chính là do các nhà tuyển dụng không những coi trọng kiến thức chuyên môn kỹ năng mềm của sinh viên khi tốt nghiệp mà còn quan tâm đến những trải nghiệm thực tế và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn của sinh viên. Để đạt được những điều này sinh viên cần có thời gian thấu hiểu những kiến thức đã học được và môi trường vận dụng thực tế tại doanh nghiệp từ đó đúc kết thành kinh nghiệm bản thân. Trước đây những khảo sát đo lường về chất lượng dịch vụ đào tạo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    15    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.