Giám định về nhãn hiệu - Cơ chế bảo vệ doanh nghiệp FDI trong xâm phạm nhãn hiệu

Bài nghiên cứu này tập trung phân tích khái niệm, đặc điểm, quy trình, nội dung giám định nhãn hiệu trên cơ sở giám định về nhãn hiệu là cơ chế bảo vệ doanh nghiệp FDI trong xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này. | GIÁM ĐỊNH VỀ NHÃN HIỆU - CƠ CHẾ BẢO VỆ DOANH NGHIỆP FDI TRONG XÂM PHẠM NHÃN HIỆU CN. Nguyễn Thị Thùy Dung Đại học Luật Hà Nội T M TẮT Trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp FDI gặp phải không ít khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất cạnh tranh không lành mạnh giả mạo hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp SHCN nói chung và nhãn hiệu nói riêng. Cùng với sự phát triển của xã hội vấn đề phát triển bền vững đối với hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng Luật Sở hữu trí tuệ SHTT năm 2005 kể từ khi ra đời đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức cá nhân đặc biệt là các doanh nghiệp FDI trong việc bảo vệ quyền SHTT tạo môi trường kinh doanh lành mạnh thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đáp ứng nhu cầu thực tiễn của hội nhập kinh tế quốc tế . Trong đó hoạt động giám định về nhãn hiệu tuy không phải là hoạt động bắt buộc nhưng là cơ chế bảo vệ đặc biệt cho các cá nhân tổ chức đặc biệt là các doanh nghiệp FDI bảo vệ quyền SHTT của mình tránh những hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm phạm nhãn hiệu hoặc giả mạo nhãn hiệu giữa các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp FDI nói riêng trên thị trường. Trong phạm vi bài viết này tác giả sẽ tập trung phân tích khái niệm đặc điểm quy trình nội dung giám định nhãn hiệu trên cơ sở giám địnhvề nhãn hiệu là cơ chế bảo vệ doanh nghiệp FDI trong xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam. Từ khóa Giám định về nhãn hiệu doanh nghiệp FDI bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ABSTRACT In business activities FDI enterprises face many difficulties and problems in production activities unfair competition counterfeiting or infringement of industrial property rights IP in general and trademarks say private. Along with the development of the society the issue of sustainable development for business activities has become increasingly important the Law on Intellectual Property IP 2005 since its inception has played a great role in creating a legal corridor for organizations and individuals .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.