Factors influencing the customer purchase attitude on the internet channel case in Da Nang

This study discusses the factors affecting the customer purchase attitude on Internet channel in Da Nang. Questionnaires are sent directly to the respondents. After 3 months of collecting the data, 242 valid questionnaires were included in this study. The data is analyzed by the process from factor analysis to reliability testing and regression analysis. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.