ATAC2GRN: Optimized ATAC-seq and DNase1-seq pipelines for rapid and accurate genome regulatory network inference

Optimization of molecular protocols has enabled the molecular biologist to produce next-generation sequencing libraries in several hours, leaving the analysis of sequencing data as the primary obstacle to wide-scale deployment of accessibility profiling assays. To address this obstacle we have developed an optimized and efficient pipeline for the analysis of ATAC-seq and DNase1-seq data. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.