Tài liệu học tập Luật Ngân hàng: Phần 1

Cuốn tài liệu học tập này là sự kế thừa nội dung Giáo trình Luật Ngân hàng của Trường Đại học Luật Hà Nội; Là nơi thể hiện kết quả nghiên cứu của các giảng viên trực tiếp giảng dạy lĩnh vực Luật Tài chính Ngân hàng của Khoa Luật thời gian qua và cập nhật, bổ sung những nội dung mới trong các quy định pháp luật về Ngân hàng Nhà nước và pháp luật về các tổ chức tín dụng. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng và luật Ngân hàng; Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam; Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | ĐẠI HỌC HUẾ KHOA LUẬT ThS. VIÊN THẾ GIANG Chủ biên ThS. LÊ THỊ THẢO ThS. TRẦN THẾ HỆ TÀI LIỆU HỌC TẬP LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ Huế 2013 1 Biªn môc trªn xuÊt b n phÈm cña Th viÖn Quèc gia ViÖt Nam Viªn ThÕ Giang Tµi liÖu häc tËp LuËt Ng n hµng Viªn ThÕ Giang . Lª ThÞ Th o TrÇn ThÕ HÖ. - HuÕ i häc HuÕ 2013. - 200tr. 21cm Th môc tr. 198-199 1. LuËt Ng n hµng 2. ViÖt Nam 3. Tµi liÖu häc tËp - dc14 DUG0031p-CIP Mã số sách TK 109-2013 2 Chủ biên ThS. Viên Thế Giang Phân công biên soạn ThS. Viên Thế Giang Chương 3 Chương 4 Mục II Chương 5 Bộ bài tập Câu hỏi hướng dẫn học tập ThS. Lê Thị Thảo Chương 1 Chương 4 Mục III IV ThS. Trần Thế Hệ Chương 2 Chương 4 Mục I Chương 6 3 4 LỜI NÓI ĐẦU Thực tiễn đã chứng minh hoạt động ngân hàng có vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế xã hội song ẩn chứa nhiều rủi ro. Việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động quản trị nội bộ của các tổ chức tín dụng ngày càng trở nên quan trọng nhất là trong điều kiện nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu giảng dạy môn Luật Ngân hàng đã được thực hiện tại Khoa Luật Đại học Huế. Việc biên soạn tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu đào tạo của là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Khoa trong thời gian vừa qua. Do vậy việc biên soạn tài liệu học tập môn Luật Ngân hàng là để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Cuốn tài liệu học tập này là sự kế thừa nội dung Giáo trình Luật Ngân hàng của Trường Đại học Luật Hà Nội là nơi thể hiện kết quả nghiên cứu của các giảng viên trực tiếp giảng dạy lĩnh vực Luật Tài chính Ngân hàng của Khoa Luật thời gian qua và cập nhật bổ sung những nội dung mới trong các quy định pháp luật về Ngân hàng Nhà nước và pháp luật về các tổ chức tín dụng. Mặc dù đã cố gắng hết sức song việc kế thừa thể hiện kết quả nghiên cứu của từng tác giả chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Những sai sót này là của riêng chúng tôi và chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của anh chị em đồng nghiệp các bạn sinh viên về nội dung của tài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    8    1    18-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.