Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hiệu ứng radio điện trong hố lượng tử

Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về hố lượng tử và lý thuyết lượng tử về hiệu ứng radio điện trong bán dẫn khối; phương trình động lượng tử cho điện tử và hiệu ứng radio điện trong hố lượng tử; áp dụng tính số, vẽ đồ thị và đánh giá kết quả trong trường hợp hố lượng tử AlAs/GaAs/AlAs. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Huệ HIỆU ỨNG RADIO ĐIỆN TRONG HỐ LƢỢNG TỬ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Huệ HIỆU ỨNG RADIO ĐIỆN TRONG HỐ LƢỢNG TỬ Chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán Mã số 60440103 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. ĐINH QUỐC VƢƠNG HÀ NỘI năm 2014 LỜI CẢM ƠN Trước khi trình bày luận văn này với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn Quốc Vương . Nguyễn Quang Báu những người thầy trực tiếp hướng dẫn em đóng góp ý kiến và động viên em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn của mình. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong bộ môn vật lý lý thuyết khoa Vật lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội trong suốt thời gian qua đã tạo điều kiện tốt nhất cho em hoàn thành luận văn này một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn trong tổ bộ môn Vật lý lý thuyết và Vật lý toán đã đóng góp ý kiến quý báu giúp em hoàn thiện luận văn. Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình bạn bè đã luôn động viên em trong suốt quá trình học tập để em hoàn thành tốt luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2014 Học viên Nguyễn Thị Huệ MụC LụC MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1 TổNG QUAN Về Hố LƢợNG Tử VÀ LÝ THUYếT LƢợNG Tử Về HIệU ứNG RADIO ĐIệN TRONG BÁN DẫN KHốI .3 Tổng quan về hố lƣợng tử . .3 Lý thuyết lƣợng tử về hiệu ứng Radio điện trong bán dẫn khối .4 CHƢƠNG 2 PHƢƠNG TRÌNH ĐỘNG LƢỢNG TỬ CHO ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU ỨNG RADIO ĐIỆN TRONG Hố LƢợNG Tử .8 Hamiltonion của hệ điện tử - phonon trong hố lƣợng tử .8 Phƣơng trình động lƣợng tử cho điện tử. .9 Biểu thức mật độ dòng toàn phần .23 Biếu thức giải tích cho cƣờng độ điện CHƢƠNG 3 TÍNH TOÁN SỐ VẼ ĐỒ THỊ TRONG TRƢỜNG HỢP HỐ LƢỢNG TỬ ALAS GAAS ALAS VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ . .45 Sự phụ thuộc của trƣờng Radioelectric vào tần số sóng điện từ phân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.