Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu tính đa hình di truyền của ký sinh trùng sốt rét và tính kháng thuốc sốt rét của Plasmodium falciparum tại một số tỉnh biên giới thuộc khu vực Bắc Trường Sơn, Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là xác định được thành phần, cơ cấu loài KSTSR tại ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế khu vực Bắc Trường Sơn, Việt Nam; đánh giá được tính đa hình di truyền của quần thể P. falciparum và ; | i häc quèc gia hµ néi Tr-êng i häc khoa häc tù nhiªn Tr- ng V n H nh Nghiªn cøu tÝnh a h nh di truyÒn cña ký sinh trïng sèt rÐt vµ tÝnh kh ng thuèc sèt rÐt cña Plasmodium falciparum t i mét sè tØnh biªn giíi thuéc khu vùc B c Tr-êng S n ViÖt Nam LuËn n tiÕn sÜ sinh häc Hµ Néi - 2013 i häc quèc gia hµ néi Tr-êng i häc khoa häc tù nhiªn Tr- ng V n H nh Nghiªn cøu tÝnh a h nh di truyÒn cña ký sinh trïng sèt rÐt vµ tÝnh kh ng thuèc sèt rÐt cña Plasmodium falciparum t i mét sè tØnh biªn giíi thuéc khu vùc B c Tr-êng S n ViÖt Nam Chuyªn ngµnh Di truyÒn häc M sè 62 42 70 01 LuËn n tiÕn sÜ sinh häc Ng-êi h-íng dÉn khoa häc 1. . TrÞnh nh t 2. . Hå nh Trung Hµ Néi - 2013 Lêi cam oan T i xin cam oan y lµ c ng tr nh nghiªn cøu cña b n th n t i. C c sè liÖu kÕt qu trong luËn n nµy lµ trung thùc vµ ch-a tõng -îc c ng bè trong bÊt kú c ng tr nh hoÆc tµi liÖu nµo. T c gi Tr- ng V n H nh Lêi c m n T i xin bµy tá lßng biÕt n s u s c tíi . TrÞnh nh t . Hå nh Trung tËn t nh h-íng dÉn gióp ì t i trong suèt qu tr nh häc tËp vµ nghiªn cøu. T i v cïng biÕt n cè . NguyÔn øc M nh ThÇy h-íng dÉn vµ gióp ì t i trong nh ng n m Çu häc tËp nghiªn cøu sinh vµ thùc hiÖn Ò tµi nghiªn cøu. T i xin tr n träng c m n L nh o ViÖn Sèt rÐt-KST-CTT t o iÒu kiÖn thuËn lîi ñng hé t i vÒ vËt chÊt thêi gian vµ tinh thÇn trong qu tr nh thùc hiÖn luËn n. T i xin tr n träng c m n c c thÇy c trong Bé m n Di truyÒn c c thÇy c Khoa Sinh häc Phßng µo t o Sau i häc c c thÇy c trong Ban gi m hiÖu Tr-êng i häc Khoa häc Tù nhiªn tËn t nh gióp ì t i trong qu tr nh häc tËp t i Tr-êng. T i xin ch n thµnh c m n tËp thÓ c n bé nghiªn cøu Khoa Sinh häc Ph n tö vµ c n bé c c Khoa Phßng cña ViÖn Sèt rÐt-KST-CTT c n bé c c Trung t m phßng chèng sèt rÐt tØnh Qu ng B nh Qu ng TrÞ vµ Thõa Thiªn HuÕ gióp ì ñng hé vµ éng viªn t i trong qu tr nh häc tËp vµ thùc hiÖn Ò tµi trong phßng thÝ nghiÖm còng nh- ë t i c c Þa iÓm nghiªn cøu. C m n gia nh th n yªu vµ b n bÌ lu n éng viªn gióp ì t o iÒu kiÖn cho t i

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    24    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.