Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Xác định hàm lượng vết selen và asen trong ốc ở Hồ Tây- Hà Nội bằng phương pháp von- ampe hòa tan

Đề tài nghiên cứu nhằm khảo sát xây dựng quy trình phân tích selen và asen theo phương pháp Von-Ampe hoà tan catot; khảo sát các điều kiện tối ưu và sự ảnh hưởng của các tác nhân khác đến việc phân tích hàm lượng selen và asen; xây dựng đường chuẩn xác định hàm lượng selen và asen, xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng theo đường chuẩn, . | i häc quèc gia hµ néi TR-êng i häc khoa häc tù nhiªn - - Hoµng ch u thiÖn x c Þnh hµm l-îng vÕt selen vµ asen trong èc ë hå t y - hµ néi b ng ph- ng ph p von ampe hßa tan LuËn v n th c sÜ khoa häc Hµ néi - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TR-êng i häc khoa häc tù nhiªn - - Hoµng ch u thiÖn x c Þnh hµm l-îng vÕt selen vµ asen trong èc ë hå t y - hµ néi b ng ph- ng ph p von ampe hßa tan Chuyªn ngµnh Ho ph n tÝch M sè 60 44 29 LuËn v n th c sÜ khoa häc Ng-êi h-íng dÉn khoa häc Hoµng Thä TÝn Hµ néi 2011 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU. 1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN . 3 . GIỚI THIỆU VỀ SELEN VÀ ASEN 3 . Tính chất vật lí của Selen và Asen . 3 . Tính chất hoá học của Selen và Asen . 4 . Tính chất sinh hoá của Selen và Asen. 7 . CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ASEN VÀ SELEN. 9 . Các phƣơng pháp quang phổ . 9 . Phƣơng pháp hấp thụ nguyên tử AAS . 10 Phƣơng pháp quang phổ phát xạ nguyên tử AES . 11 . Phƣơng pháp điện hóa 11 . Phƣơng pháp cực phổ . 11 . Phƣơng pháp von ampe hoà tan . 13 CHƢƠNG 2 THỰC NGHIỆM. 18 . THIẾT BỊ DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT . 18 . Thiết bị và dụng cụ . 18 . Hoá chất . 19 . PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 . Cơ sở của phƣơng pháp nghiên cứu . 19 . Phƣơng pháp nghiên cứu. 20 . ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU. 20 . NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 20 . Cơ sở xây dựng quy trình phân tích theo phƣơng pháp Von Ampe hoà tan. 20 . Khảo sát tìm các điều kiện tối ƣu. 21 . Xây dựng đƣờng chuẩn đánh giá đƣờng chuẩn xác định giới hạn phát hiện giới hạn định lƣợng theo đƣờng chuẩn. 22 . Áp dụng vào phân tích mẫu thực tế. 22 . CHUẨN BỊ MẪU PHÂN TÍCH . 22 . Lấy mẫu và bảo quản mẫu 22 . Xử lí mẫu trƣớc khi phân tích. 23 25 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN TỐI ƢU . 25 . Khảo sát ảnh hƣởng của môi trƣờng phân tích 25 . Khảo sát các điều kiện kỹ thuật đo tối ƣu. 37 . Khảo sát ảnh hƣởng của một số nguyên tố và ion. 49 . ĐÁNH GIÁ ĐỘ LẶP LẠI .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    31    4    26-11-2022
53    2    1    26-11-2022
1    9    1    26-11-2022
54    12    1    26-11-2022
65    96    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.