Nghiên cứu hình thái tuần hoàn bàng hệ mạch vành trên chụp mạch số hóa xóa nền ở bệnh nhân tổn thương ba thân động mạch vành

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ và mức độ tuần hoàn bàng hệ (THBH) ở những bệnh nhân tổn thương ba thân động mạch vành (ĐMV). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang 41 phim chụp mạch vành qua da ở những bệnh nhân tổn thương 3 thân ĐMV từ tháng 7/2018- tháng 07/2019. | vietnam medical journal n01 - SEPTEMBER - 2021 NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI TUẦN HOÀN BÀNG HỆ MẠCH VÀNH TRÊN CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN Ở BỆNH NHÂN TỔN THƯƠNG BA THÂN ĐỘNG MẠCH VÀNH Vũ Duy Tùng Nguyễn Thị Thơ TÓM TẮT methods in the population with multi-vessel coronary artery disease and pathways cororary collateral 4 Mục tiêu Xác định tỷ lệ và mức độ tuần hoàn circulation by LeVin1974. bàng hệ THBH ở những bệnh nhân tổn thương ba Keywords Mutilvessel coronary artery disease thân động mạch vành ĐMV . Đối tượng và phương percutannenous coronary intervention coronary pháp Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang 41 phim collateral circulation. chụp mạch vành qua da ở những bệnh nhân tổn thương 3 thân ĐMV từ tháng 7 2018- tháng 07 2019. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Tại Trung tâm Can thiệp tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả Trong 41 bệnh nhân tổn Tỷ lệ BN có tổn thương ba thân ĐMV ngày thương 3 thân ĐMV thì có 44 4 có THBH mạch càng cao chiếm trên 40 tổn thương ĐMV 1 . vành. Tỉ lệ các mức độ THBH Rentrop 1 đến Rentrop 3 Tổn thương ba thân ĐMV là tổn thương khi mức trong tổng số bệnh nhân nghiên cứu lần lượt là độ hẹp 50 cả ba nhánh ĐMV trong đó ít 14 6 24 4 và 4 9 . Khi tắc động mạch gian thất nhất 1 mạch hẹp 70 tổn thương có ý nghĩa trước thì chủ yếu gặp tuần hoàn bàng hệ kiểu F . Khi tắc động mạch mũ thì chủ yếu gặp tuần thân chung ĐMV trái hẹp 50 kết hợp với hoàn bàng hệ kiểu D . Khi tắc động mạch tổn thương ĐMV phải hẹp 70 2 . Theo vành phải thì chủ yếu gặp tuần hoàn bàng hệ kiểu A suy luận thông thường khi tổn thương 3 thân 60 . Kết luận Tỉ lệ xuất hiện và mức độ tuần động mạch vành thì tưới máu mô cơ tim giảm hoàn bàng hệ mạch vành theo thang điểm Rentrop và biến đổi cấu trúc mô cơ tim làm giảm sức co các kiểu tuần hoàn bàng hệ mạch vành theo phân loại bóp tâm thất dẫn đến suy tim biểu hiện trên của LeVin 1974. Từ khóa Tổn thương ba thân ĐMV chụp mạch siêu âm tim với chỉ số EF lt 50 . Trên thực tế vành qua da THBH mạch vành khoảng 1 3 tỷ lệ bệnh nhân bị tổn thương 3 thân .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    8    1    26-11-2022
54    2    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.