Vai trò của cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ xương thái dương trong chỉ định cấy ốc tai điện tử

Phẫu thuật cấy ốc tai điện tử là giải pháp tốt nhất để điều trị BN nghe kém nặng hoặc điếc cả hai tai không đáp ứng với máy trợ thính, đặc biệt ở trẻ em. Bài viết trình bày mô tả đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính (CLVT) và cộng hưởng từ (CHT) xương thái dương bệnh nhân (BN) điếc tiếp nhận để lựa chọn BN cho phẫu thuật cấy ốc tai điện tử (OTĐT). | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 506 - THÁNG 9 - SỐ 1 - 2021 và có thể diễn biến suy hô hấp. X-quang hay Vietnamese children aged 1 15 years. BMC Public gặp nhất là mờ 2 rốn phổi và đông đặc thùy Health 14 1304. 6. Bộ Y tế 2014 . Hướng dẫn xử trí Viêm phổi cộng phổi. Viêm phổi nhiễm MP có thể có tràn dịch đồng ở trẻ em. màng phổi. Xét nghiệm máu cho thấy hầu hết 7. Zhengrong Chen et al 2013 . Epidemiology các trường hợp có tăng bạch cầu và CRP. and associations with climatic conditions of Mycoplasma pneumoniae and Chlamydophila TÀI LIỆU THAM KHẢO pneumoniae infections among Chinese children 1. WHO 2019 . quot Pneumonia quot . hospitalized with acute respiratory infections. 2. Valle-Mendoza J Orellana-Peralta F Verne E Italian Journal of Pediatrics 39 34. et al 2017 . High Prevalence ofMycoplasma 8. Phạm Văn Hòa 2019 . Đặc điểm dịch tễ học pneumoniae and Chlamydiapneumoniae in lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị viêm phổi Children with Acute Respiratory Infections from do Mycoplasma pneumoniae tại bệnh viện đa khoa Lima Peru. PLoS ONE 12 1 . Xanh chí Y học Tp Hồ Chí Minh 23 4 . 3. Hammerschlag M. R. 2003 . Pneumonia due 9. Esposito S Blasi F Bellini F 2001 . toChlamydia pneumoniae in children Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia Epidemiology diagnosis and treatment. Pediatric pneumoniae infections in children with pneumonia. Pulmonology 36 5 384 390. Eur Respir J 17 241 245. 4. Youn Y. S. Lee K. Y. 2012 . Mycoplasma 10. Huong P Hien P Lan N Binh TQ Tuan DM pneumoniae pneumonia in J Anh DD 2015 . Pneumonia in Vietnamese Children Pediatr 55 2 42 47. Aged 1 to 15 years Due to Atypical Pneumonia 5. Huong Ple T Hien PT Lan NT Binh TQ Tuan Causative Bacteria Hospital-Based Microbiological and DM Anh DD 2014 . First report on prevalence Epidemiological Characteristics. Jpn J Infect Dis and risk factors of severe atypical pneumonia in VAI TRÒ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ XƯƠNG THÁI DƯƠNG TRONG CHỈ ĐỊNH CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ Lê Duy Chung1 Cao Minh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    8    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.