Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế thi công bằng cách kết hợp nhiều loại ván khuôn cho công trình xây dựng dân dụng

Trong bài báo này, trình bày giải pháp kết hợp các loại ván khuôn lại với nhau và sử dụng một cách hợp lý nhằm giảm khuyết tật bê tông và giá thành xây dựng. Hơn nữa, giải pháp này sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Dựa trên định mức, đơn giá, kết quả tính toán thực tế và điều kiện thi công chúng ta sẽ so sánh được các loại ván khuôn, từ đó, lựa chọn ván khuôn phù hợp để thi công, mang lại hiệu quả kinh tế trong xây dựng. | GIÂI PHÁP NÅNG CAO HIỆU QUÂ INH TẾ - THI CÔNG BẰNG CÁCH ẾT HỢP NHIỀU LOÄI VÁN HUÔN CHO CÔNG TRÌNH XÅY DỰNG DÅN DỤNG Bùi Việt Thi1 Đỗ Thị Ngọc T m1 Đại học Thủ Dầu Một. Tóm tắt Hiện nay tại các công trình xây dựng ván khuôn là một thiết bị không thể thiếu. Sử dụng ván khuôn không hợp lý sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt kết cấu của bê tông đồng thời tiến độ thi công cũng sẽ bị ảnh hưởng gây thiệt hại đến lợi ích của nhà thầu và chủ đầu tư. Trong bài báo này chúng tôi trình bày giải pháp kết hợp các loại ván khuôn lại với nhau và sử dụng một cách hợp lý nhằm giảm khuyết tật bê tông và giá thành xây dựng. Hơn nữa giải pháp này sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Dựa trên định mức đơn giá kết quả tính toán thực tế và điều kiện thi công chúng ta sẽ so sánh được các loại ván khuôn từ đó lựa chọn ván khuôn phù hợp để thi công mang lại hiệu quả kinh tế trong xây dựng. 1. Giới thiệu Ván khuôn là một khuôn hoặc hộp mở chứa bê tông tƣơi đƣợc đổ và nén. Khi bê tông đƣợc thi công xong ván khuôn đƣợc tháo dỡ và một khối rắn đƣợc tạo ra theo hình dạng của mặt trong của ván khuôn. Việc lựa chọn ván khuôn phù hợp để thi công rất quan trọng vì nó không chỉ ảnh hƣởng đến kỹ thuật mà còn ảnh hƣởng đến giá thành thi công. Để giảm chi phí ván khuôn cho các kết cấu bê tông kỹ sƣ cần xem xét rất nhiều yếu tố khi thiết kế chế tạo nhƣ chế tạo các kích thƣớc mô-đun thông dụng để có sử dụng nhiều lần sử dụng vật liệu ván khuôn tiết kiệm nhất để giảm chi phí ban đầu và mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà thầu Trong thực tế có nhiều loại vật liệu đƣợc sử dụng làm ván khuôn nhƣ gỗ thép nhựa mỗi loại vật liệu có ƣu và nhƣợc điểm riêng. Ở đây bài báo sẽ đƣa ra giải pháp là kết hợp các loại vật liệu này để làm ván khuôn cho các bộ phận công trình và đánh giá mức độ hiệu quả kinh tế của nó. 2. Một số loại ván khuôn đ ng được áp dụng ph biến ở Việt N m hiện n y . Ván khuôn thép định hình Ván khuôn thép định hình đƣợc chế tạo gia công cơ khí từ những khung thép định hình nhƣ thép hộp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    11    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.