Bài giảng Lý thuyết tài chính - tiền tệ, tín dụng - ngân hàng

Bài giảng Lý thuyết tài chính - tiền tệ, tín dụng - ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính; Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường tài chính; Tổng quan về tiền tệ; Cung cầu tiền tệ, chính sách tiền tệ; Lạm phát tiền tệ. | Lyù thuyeát TAØI CHÍNH TIEÀN TEÄ TÍN DUÏNG - NGAÂN HAØNG Co NAM HUONG Giaûng vieân Taøi chính Ngaân haøng chöông trình cuûa hoïc phaàn 1- Soá ñôn vò hoïc trình 4 2- Trình ñoä daønh cho naêm thöù 2 3- Phaân boå thôøi gian - Lyù thuyeát 45 tieát -Thöïc haønh 15 tieát Yeâu caàu cuûa hoïc phaàn Ñieàu kieän tieân quyeát - Sau caùc moân Kinh teá chính trò kinh teá hoïc. Muïc tieâu cuûa hoïc phaàn - Trang bò lyù luaän veà caùc phaïm truø noäi dung ñaëc ñieåm caùc quy luaät vaän ñoäng cuûa thò tröôøng taøi chính - tieàn teä - Nhaän thöùc ñaày ñuû chính xaùc vaø coù khaû naêng vaän duïng toång hôïp kieán thöùc taøi chính tieàn teä vaøo thöïc tieãn. - Cô sôû ñeå tieáp caän caùc moân hoïc chuyeân ngaønh coù lieân quan. Noäi dung cuûa hoïc phaàn 1- Toång quan veà taøi chính vaø heä thoáng taøi chính 2- Taøi chính coâng 3- Taøi chính Doanh nghieäp 4- Thò tröôøng taøi chính 5- Toång quan veà tieàn teä 6- Cung caàu tieàn teä chính saùch tieàn teä 7- Laïm phaùt tieàn teä Nhieäm vuï cuûa sinh vieân 1- Tham khaûo taøi lieäu tröôùc khi leân lôùp 2- Coù maët ñaày ñuû treân lôùp ñaày ñuû theo soá tieát ñaõ quy ñònh 3- Ñoïc baùo chí taøi lieäu thoâng tin lieân quan. 4- Tham döï ñaày ñuû caùc buoåi Cemina 5- Thöïc hieän ñaày ñuû caùc baøi vieát 6- Tham döï caùc buoåi thuyeát trình Taøi lieäu tham khaûo 1- Tieàn teä Ngaân haøng - Vaên Tö NXB Thoáng Keâ 2006 2- Tieàn teä vaø thò tröôøng taøi chính Mihskin NXB Thoáng Keâ 1995 3- Nhaäp moân taøi chính tieàn teä Thò Bình Minh vaø Söû Ñình Thaønh NXB Thoáng Keâ 2008 4- Tieàn teä Ngaân haøng - Minh Kieàu NXB Thoáng Keâ 2008 5- Kinh teá hoïc David Begg Ñaïi hoïc KTQD NXB GDQG 2008 Tieâu chuaån ñaùnh giaù 1- Ñaùnh giaù quaù trình - Tyû leä chieám 30 ñieåm Baèng caùc hình thöùc Vieát baøi Thuyeát trình Thaûo luaän nhoùm Cemina 2- Ñaùnh giaù keát thuùc hoïc phaàn - Tyû leä chieám 70 ñieåm - Baèng hình thöùc Thi traéc nghieäm 3- Thang ñieåm 10 ñieåm CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ TAØI CHÍNH VAØ HEÄ THOÁNG TAØI .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    8    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.