Nghiên cứu đề xuất công nghệ cọc cát biển-xi măng-tro bay xử lý nền đất yếu phục vụ xây dựng vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về cơ sở lý thuyết công nghệ cọc cát biển-xi măng-tro bay, phương pháp tính toán sức chịu tải, độ lún của nền sau xử lý và khả năng sử dụng cát biển làm vật liệu cọc. | Nghiên cứu đề xuất công nghệ cọc cát biển-xi măng-tro bay xử lý nền đất yếu phục vụ xây dựng vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long Research and propose technology of sea sand-cement-fly ash column for soft soil improvement in the coastal area of the Mekong Delta gt TẠ ĐỨC THỊNH1 NGUYỄN THÀNH DƯƠNG1 NGUYỄN TRỌNG DŨNG1 ĐẶNG QUANG HUY1 HỒ ANH CƯƠNG2 NGUYỄN TẤN SƠN3 1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Email taducthinh@ nguyenthanhduong@ nguyentrongdung@ dangquanghuy@ 2 Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội 3 Công ty TNHH Nam Miền Trung Ninh Thuận TÓM TẮT ABSTRACT Đất yếu phân bố khá phổ biến ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Soft soil is widely distributed in the coastal area of the Mekong Delta Long ĐBSCL có chiều dày lớn tính năng xây dựng rất thấp. Để has a large thickness and low bearing capacity. To ensure the đảm bảo ổn định cho công trình trước khi xây dựng nhất thiết phải stability before construction it is necessary to improve the strength xử lý nền đất yếu. Công nghệ cọc cát biển-xi măng-tro bay xử lý of soft ground. The proposed technology of sea sand-cement-fly ash nền đất yếu được đề xuất là công nghệ mới được phát triển trên column for soft ground improvement is a new technology developed cơ sở công nghệ cọc cát và công nghệ cọc đất-xi măng. Bài báo on the basis of sand column and soil-cement column. This paper trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về cơ sở lý thuyết công presents the initial research results on the theoretical basis of sea nghệ cọc cát biển-xi măng-tro bay phương pháp tính toán sức sand-cement-fly ash column technology methods of calculating the chịu tải độ lún của nền sau xử lý và khả năng sử dụng cát biển làm load capacity settlement of the treated ground and the ability to use vật liệu cọc. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra cọc cát biển-xi măng- sea sand as a building material. Research results have shown that tro bay có tác dụng nâng cao sức chịu tải và giảm độ lún của nền sea-sand-cement-fly .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
111    2    1    26-11-2022
21    9    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.