Các ổ chảy máu não vi thể: Chúng thực sự có khả năng dự báo chảy máu lớn hay không

Ngày càng có nhiều bằng chứng kết nối các ổ chảy máu vi thể với chảy máu lớn ở một số quần thể bệnh nhân được lựa chọn. Tuy nhiên, dữ liệu tiến cứu ở những quần thể không được chọn lựa thường hiếm. Tỷ lệ các ổ chảy máu vi thể cao và tỷ lệ chảy máu não tương đối thấp gợi ý có thể chỉ một số nhóm bệnh nhân có các ổ chảy máu vi thể sẽ tiến triển thành chảy máu lớn. Điều này có thể liên quan tới độ nặng và bản chất của bệnh lý mạch máu tiềm ẩn. | Leading opinions Các ổ chảy máu não vi thể chúng thực sự có khả năng dự báo chảy máu lớn hay không Cerebral microbleeds do they really predict macrobleeding Meike W. Vernooij Translated by Dr. Trần Viết Lực Revised by Prof. Lê Văn Thính Ngày càng có nhiều bằng chứng kết nối các ổ chảy máu vi thể dự báo nguy cơ chảy máu não có triệu thể với chảy máu lớn ở một số quần thể bệnh nhân được lựa chọn. Tuy nhiên dữ liệu tiến cứu ở những quần thể chứng. Nhưng chúng có khả năng đó không không được chọn lựa thường hiếm. Tỷ lệ các ổ chảy máu vi thể cao và tỷ lệ chảy máu não tương đối thấp gợi ý có thể Bản thân tôi tin rằng các ổ chảy máu vi chỉ một số nhóm bệnh nhân có các ổ chảy máu vi thể sẽ thể có thể dự báo chảy máu lớn mặc dù chắc tiến triển thành chảy máu lớn. Điều này có thể liên quan tới độ nặng và bản chất của bệnh lý mạch máu tiềm ẩn. Do chắn chúng ta cần có các bằng chứng bổ vậy các nghiên cứu trong tương lai nên sử dụng thiết kế sung trước khi rút ra kết luận. Những chứng theo dõi dọc và không chỉ tập trung vào sự hiện diện của ổ chảy máu vi thể mà còn chú ý tới vị trí và số lượng các cứ đầu tiên xuất hiện trong các nghiên cứu ổ chảy máu vi thể. cắt ngang đánh giá mối liên quan của các ổ Từ khóa dịch tễ học chảy máu não chảy máu vi thể MRI. chảy máu vi thể với ICH trong một số quần thể bệnh nhân được lựa chọn những bệnh Các ổ chảy máu não vi thể là các ổ giảm nhân trước đó đã bị đột quỵ. Ví dụ ở các tín hiệu nhỏ trên các lớp cắt của phim cộng bệnh nhân ICH người ta gặp các ổ chảy máu hưởng từ. Những hình ảnh này là phương vi thể ở khu vực lân cận ổ máu tụ và sự hiện pháp tối ưu để quan sát các sản phẩm giáng diện của chúng liên quan tới cả kích thước và hóa của máu-được mô tả lần đầu tiên vào tiên lượng xấu của chảy máu não 3 4 . Một giữa thập kỷ 90 thế kỷ trước 1 . Mặc dù ban điểm lưu ý quan trọng khác là có sự song đầu được nhìn nhận như một cấu trúc não hành rất rõ giữa các yếu tố nguy cơ đối với trên chẩn đoán hình ảnh nhưng kể từ khi chảy máu vi thể và chảy .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    13    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.