Genetical genomics of growth in a chicken model

The genetics underlying body mass and growth are key to understanding a wide range of topics in biology, both evolutionary and developmental. Body mass and growth traits are affected by many genetic variants of small effect. This complicates genetic mapping of growth and body mass. Experimental intercrosses between individuals from divergent populations allows us to map naturally occurring genetic variants for selected traits, such as body mass by linkage mapping. By simultaneously measuring traits and intermediary molecular phenotypes, such as gene expression, one can use integrative genomics to search for potential causative genes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
146    10    1    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.