Identification and characterization of microRNAs involved in ascidian larval metamorphosis

Metamorphosis takes place within the life cycle of most marine invertebrates. The marine ascidian is a classical model to study complex cellular processes and underlying molecular mechanisms involved in its larval metamorphosis. The detailed molecular signaling pathways remain elusive, though extracellular signal-regulated kinases (ERKs) and c-Jun N-terminal kinase (JNK) have been revealed to regulate cell migration, differentiation, and apoptosis in ascidian larval organ regression and juvenile organ development. MicroRNAs (miRNAs) are small noncoding RNAs that modulate gene expression at the post-transcriptional level. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.