Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập Việt Nam đến năm 2015

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa lại những vấn đề cơ bản nhất của chiến lược phát triển và những vấn đề cơ bản về hoạt động KTĐL để làm cơ sở lý luận cho việc định hướng chiến lược phát triển ngành KTĐL Việt Nam. Đánh giá thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược phát triển của ngành KTĐL Việt Nam trong thời gian qua và hiện nay, đồng thời đánh giá những thành tựu và những mặt còn tồn tại của ngành trong thời gian qua để có cái nhìn tổng quát về ngành KTĐL. | 1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH µ LÊ HOÀI PHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHẠM THỊ HÀ TP. HOÀ CHÍ MINH NĂM 2006 2 MỤC LỤC Trang Danh mục các chữ viết tắt. Danh mục các bảng hình biểu đồ. Danh mục các phụ lục. MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC - 4 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC - 4 Khái niệm chiến lược- 4 Phân loại chiến lược - 5 Các yêu cầu cơ bản khi hoạch định chiến lược phát triển ngành - 7 QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC - 8 Hoạch định mục tiêu phát triển - 8 Phân tích môi trường bên ngoài- 8 Phân tích môi trường vĩ mô - 8 Phân tích môi trường vi mô -10 Phân tích môi trường bên trong -11 Các công cụ xây dựng chiến lược -12 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài-12 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ-14 Xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển -15 VAI TRÒ CỦA ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC -16 Kết luận chương 1 -17 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM - 18 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KTĐL -18 Lịch sử hình thành và phát triển -18 Phân loại kiểm toán-19 Căn cứ vào mục đích -19 3 Căn cứ vào chủ thể kiểm toán-19 Chuẩn mực kiểm toán -20 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH KTĐL VIỆT NAM -20 Quá trình hình thành và phát triển -20 Các đặc điểm cơ bản của ngành KTĐL Việt Nam -21 Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ngành KTĐL Việt Nam-23 Cơ cấu tổ chức quản lý -25 Cơ sở vật chất kỹ thuật -27 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KTĐL VIỆT NAM-29 Thực trạng hoạch định mục tiêu phát triển -29 Phân tích thực trạng môi trường hoạt động của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam -31 Thực trạng xây dựng và lựa chọn chiến lược -34 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    21    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.