Học tập và làm theo Bác, ngành Tuyên giáo Khánh Hòa luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

Bài viết bàn về việc ngành Tuyên giáo Khánh Hòa bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền, vận động, giác ngộ, giáo dục, động viên, tập hợp lực lượng rèn luyện và tổ chức các phong trào quần chúng, biến lý tưởng và tư tưởng cách mạng thành sức mạnh hành động. Mời các bạn cùng tham khảo! | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Học tập và làm theo Bác ngành Tuyên giáo Khánh Hòa luôn chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy C hủ tịch Hồ Chí Minh là người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam đồng thời cũng là người trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục và huấn luyện cán bộ cho Đảng ta. Người khẳng định Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí do đó Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí hành động nhất trí đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng . Sớm thấy được tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong muôn vàn công việc Bác vẫn luôn quan tâm theo dõi hoạt động của ban tuyên giáo kịp thời động viên cổ vũ và hướng dẫn nghiệp vụ cho anh em làm nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Để hoạt động tuyên giáo có hiệu quả Bác đòi hỏi cán bộ tuyên giáo phải nói và viết sao cho phổ thông dễ hiểu ngắn gọn dễ dọc làm cho người nghe người đọc hiểu được nhớ được và làm được . Không chỉ vậy Bác còn nhấn mạnh Công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối chủ trương chính sách của Đảng mà xác định nhiệm vụ nội dung phương pháp hoạt động phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng của dân tộc. Thấm nhuần lời dạy của Bác trong những năm qua ngành Tuyên giáo Khánh Hòa bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền vận động giác ngộ giáo dục động viên tập hợp lực lượng rèn luyện và tổ chức các phong trào quần chúng biến lý tưởng và tư tưởng cách mạng thành sức mạnh hành động. Có được thành quả đó là do trong suốt quá 20 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức phong cách của cán bộ công chức trình hoạt động của mình cán bộ tuyên giáo Khánh Hòa luôn rèn luyện tu dưỡng bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng theo đúng quan điểm của Đảng của Bác Hồ luôn chủ động sáng tạo trong tham mưu trên tất cả các hoạt động của công tác tuyên giáo cụ thể như Nhận thấy việc học tập quán triệt nghị .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.