Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật: Nghệ thuật tạo hình đồ thờ chất liệu đồng ở đồng bằng Bắc Bộ

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm nhận diện biểu hiện, đặc điểm và giá trị văn hóa, nghệ thuật tạo hình của đồ thờ chất liệu đồng ở đồng bằng Bắc Bộ. Để hiểu rõ hơn về đề tài, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết luận án! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM - Lê Thị Thanh NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH ĐỒ THỜ CHẤT LIỆU ĐỒNG Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT Hà Nội 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM - Lê Thị Thanh NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH ĐỒ THỜ CHẤT LIỆU ĐỒNG Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Mã số 9210101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC Lê Văn Tạo Hà Nội 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận án Nghệ thuật tạo hình đồ thờ chất liệu đồng ở đồng bằng Bắc Bộ là công trình nghiên cứu của tôi thực hiện. Các trích dẫn số liệu và kết quả nêu trong luận án là trung thực và có xuất xứ rõ ràng chƣa từng công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào trƣớc đây. Hà Nội ngày 20 tháng 8 năm 2021 Tác giả luận án Lê Thị Thanh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐỒ THỜ CHẤT LIỆU ĐỒNG . 14 . Tổng quan tình hình nghiên cứu . 14 . Tình hình nghiên cứu về làng nghề đúc đồng . 14 . Tình hình nghiên cứu về đồ thờ chất liệu đồng của tác giả trong nước16 . Tình hình nghiên cứu về đồ thờ chất liệu đồng của tác giả nước ngoài . 27 . Cơ sở lý luận . 30 . Khái niệm và thuật ngữ . 30 . Khái niệm . 30 . Thuật ngữ . 33 . Lý thuyết nghiên cứu . 39 . Lý thuyết về Tiếp biến văn hóa. 39 . Lý thuyết về tính tương đối văn hóa . 41 . Khái quát về đồ thờ chất liệu đồng . 43 . Khái quát về đồng bằng Bắc Bộ. 43 . Khái quát về đồ thờ chất liệu đồng ở đồng bằng Bắc Bộ . 46 Tiểu kết . 52 Chƣơng 2 BIỂU HIỆN CỦA NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH ĐỒ THỜ CHẤT LIỆU ĐỒNG Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ . 54 . Đề tài và mô típ trên đồ thờ chất liệu đồng . 54 . Đề tài và mô típ linh thú động vật. 54 . Đề tài và mô típ thực vật và tranh dân gian . 67 . Đề tài và mô típ đồ vật và chữ Hán .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    6    1    27-06-2022
76    21    1    27-06-2022
30    8    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.