Bài giảng Lựa chọn thời điểm và phương thức sinh song thai một bánh nhau

Bài giảng Lựa chọn thời điểm và phương thức sinh song thai một bánh nhau trình bày các nội dung chính sau: Đa thai; Song thai một nhau hai ối > 32 tuần không biến chứng – Thai lưu; Tỉ lệ tử vong và biến chứng nặng ở song thai một bánh nhau; Mổ lấy thai chủ động hay khởi phát chuyển dạ ở song thai một bánh nhau?; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | GERARD . VISSER Giáo sư Khoa Phụ Sản Trung tâm Y khoa Đại học Utrecht Hà Lan University Medical Center Utrecht the NL LỰA CHỌN THỜI ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC SINH SONG THAI MỘT BÁNH NHAU Gerard 1 Song thai không tồn tại thuật ngữ này Ý của bạn là Một bánh nhau MC hay Hai bánh nhau DC Đa thai Sự phân chia bánh nhau DC MC Sẩy thai 11-23 tuần 2 10 Tử vong chu sinh gt 23 tuần 2 4 Thai chậm tăng trưởng gt 1 20 30 Sinh non Biểu đồ khả năng sống của 153 song thai không biến chứng MC amp 900 song thai DC trên 32 tuần Hack et al BJOG 2008 Theo Y văn Tỉ lệ tử vong ở thai gt 32 tuần 3 Song thai một nhau hai ối gt 32 tuần không biến chứng Thai lưu Trẻ sơ sinh 778 Thai lưu 18 7 25 Song thai một nhau hai ối gt 32 tuần không biến chứng Thai lưu Hack et al BJOG 2011 4 Tử vong chu sinh ở song thai một nhau hai ối gt 32 tuần Tuổi thai n Số trẻ Tử vong chu sinh 32-34 50 2 2 34-36 58 0 36-38 107 3 37 3 37 6 2 gt 38 78 2 1 sơ sinh 2 Total 293 7 6 6 7 trường hợp có dấu hiệu HC truyền máu song thai Hack et al BJOG 2008 signs of TTS post mortum Kết luận Tỉ lệ song thai một bánh nhau chết trong tử cung 32-37 tuần gt 37 tuần Song thai một bánh nhau không có biến chứng nên chấm dứt thai kỳ lúc 37 tuần 5 Tỉ lệ tử vong và biến chứng nặng ở song thai một bánh nhau Hack et al BJOG 2011 RCOG Greentop guidelines 51 6 Mổ lấy thai chủ động hay khởi phát chuyển dạ ở song thai một bánh nhau Kết cục xấu tử vong chu sinh hay biến chứng nặng MLT chủ động KPCD N 1398 1406 MLT Kết cục xấu 57 52 Nghiên cứu về song thai tại Canada Barrett et al New England J Med 2013 32-39 tuần thai A ngôi đầu không đánh giá tiền căn sản khoa tuổi thai bất kì ngôi thai B Phương thức sinh 7 Phương thức sinh và tỉ lệ tử vong Song thai một bánh nhau n Thai kỳ Tử vong MLT chủ động 47 MLT do bệnh lý mẹ thai 73 AOR CI 1-6 Thử thách sinh ngả AĐ 496 -Sinh ngả AĐ 74 369 -MLT cấp cứu 111 -Sinh ngả AĐ thai thứ 2 16 0 616 song thai một

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.