Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định viết truyền miệng điện tử - EWOM của khách hàng sau khi mua sắm trực tuyến

Bài viết xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định viết eWOM của khách hàng sau khi mua sắm trực tuyến. Trên nền tảng ứng dụng lý thuyết hành vi hoạch định, nhóm các nhân tố gồm thái độ, tính chủ quan và tự nhận thức sẽ được khảo sát mức độ tác động đến ý định hành vi. | Nguyễn Thị Kiều Trang Vũ Thị Quỳnh Anh Văn Hùng Trọng Nguyễn Vũ Như Quỳnh 329 Xây Dựng Mô Hình Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Viết Truyền Miệng Điện Tử - EWOM Của Khách Hàng Sau Khi Mua Sắm Trực Tuyến Nguyễn Thị Kiều Trang1 Vũ Thị Quỳnh Anh2 Văn Hùng Trọng3 Nguyễn Vũ Như Quỳnh4 1 2 3 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn Đà Nẵng Việt Nam ntktrang vtqanh vhtrong @ 4 Trường Đại học Tài chính kế toán Quảng Ngãi Việt Nam nguyenvunhuquynh@ Tóm tắt. Truyền miệng điện tử electronic Word of Mouth EWOM là một trong những đối tượng được nghiên cứu kỹ lưỡng với vai trò là công cụ marketing hỗ trợ hoạt động mua sắm trực tuyến. Theo đó rất nhiều công trình đánh giá hiệu quả tác động của eWOM đến suy nghĩ nhận thức hành vi người dùng. Tuy nhiên chưa có nhiều bài báo tìm hiểu động cơ suy nghĩ của tác giả những người viết eWOM để có cơ chế tác động nhằm phát huy hiệu quả của công cụ này. Cho nên mục đích của bài báo này là xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định viết eWOM của khách hàng sau khi mua sắm trực tuyến. Trên nền tảng ứng dụng lý thuyết hành vi hoạch định nhóm các nhân tố gồm thái độ tính chủ quan và tự nhận thức sẽ được khảo sát mức độ tác động đến ý định hành vi. Đồng thời bốn lợi ích khi tác giả viết eWOM tạo nên thái độ người viết cũng được xem xét để có cái nhìn sâu sát hơn cho mô hình. Từ khóa Thái độ sự tự nhận thức tự bảo vệ ý định hành vi. Abstract. Electronic Word of Mouth eWOM is studied profoundly as an effective marketing tool supporting online shopping. In fact there are many works examining its effectiveness and impact to consumer perception and behavior. However topic of eWOM writer s motivation thinking is still not popular. Therefore the purpose of this article is filling this gap to find out the way ecommerce website managers enhance the strength of this tool to potential consumers by giving model of determinants for the writers intention to write eWOM. The main foundation applied is the Theory

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.