Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến quy trình trích ly protein từ bèo tấm (Lemna minor) với sự hỗ trợ của enzyme cellulase

Bài viết khảo sát ảnh hưởng của một số thông số công nghệ (tỉ lệ enzyme:cơ chất, pH, nhiệt độ và thời gian) đến quá trình trích ly, kết quả cho thấy các mẫu có xử lí enzyme cho hiệu suất trích ly protein tăng xấp xỉ 2 lần so với mẫu không được xử lí enzyme trong cùng điều kiện. | Hội thảo khoa học khoa Công nghệ thực phẩm 2018 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN QUY TRÌNH TRÍCH LY PROTEIN TỪ BÈO TẤM LEMNA MINOR VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA ENZYME CELLULASE Phạm Văn Đông Vy Thị Minh Trần Chí Hải Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Email dong05dhdb2@ Ngày nhận bài 07 7 2018 Ngày chấp nhận đăng 12 7 2018 TÓM TẮT Trong nghiên cứu này enzyme cellulase được sử dụng để hỗ trợ quá trình trích ly protein từ bèo tấm. Sau khi tiến hành các thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tỉ lệ enzyme cơ chất pH nhiệt độ và thời gian đến quá trình trích ly kết quả cho thấy các mẫu có xử lí enzyme cho hiệu suất trích ly protein tăng xấp xỉ 2 lần so với mẫu không được xử lí enzyme trong cùng điều kiện. Điều kiện hoạt động phù hợp nhất của enzyme cellulase trong thí nghiệm là môi trường có pH 5 5 nhiệt độ xử lí mẫu 45oC trong thời gian 90 phút với tỉ lệ enzyme cơ chất 30µL g nguyên liệu. Tại điều kiện này hàm lượng protein tổng trong dịch trích đạt 131 00 mg g cao gấp 2 29 lần so với mẫu không sử dụng enzyme ở cùng điều kiện. Từ khoá Bèo tấm enzyme cellulase trích ly protein 1. MỞ ĐẦU Bèo tấm Duckweed là loài thực vật đơn giản thiếu thân hoặc lá có hoặc không có rễ con chủ yếu sinh sản vô tính sống trôi nổi trên mặt nước. Thành phần và hàm lượng các hợp chất hóa học trong bèo bao gồm 6 8-45 protein 14 1-43 6 carbohydrate 1 8-9 2 lipit 12-27 6 khoáng và nhiều hợp chất khác. Ở điều kiện sinh trưởng tốt hàm lượng protein có thể lên đến 45 tương đương với lượng protein có trong đậu nành 1 . Nhóm protein này chứa khoảng 5 lysin 3 methionin cysteine lưu huỳnh có chứa các axit amin và 8 phenylalanine tyrosine. Các axit amin này rất cần thiết cho con người theo khuyến cáo của WHO 2 . Việc sử dụng enzyme cellulase để hỗ trợ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    14    1    30-11-2022
2    29    1    30-11-2022
9    12    1    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.