Bài giảng môn Điện tử số - ThS. Trần Thúy Hà

Bài giảng môn Điện tử số gồm có 9 chương như sau: Chương 1: hệ đếm, chương 2: đại số boole và các phương pháp biểu diễn hàm, chương 3: cổng logic TTL và CMOS, chương 4: mạch logic tổ hợp, chương 5: mạch logic tuần tự, chương 6: mạch phát xung và tạo dạng xung, chương 7: bộ nhớ bán dẫn, chương 8: cấu kiện logic khả trình (PLD), chương 9: ngôn ngữ mô tả phần cứng (VHDL). | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ Giảng viên ThS. Trần Thúy Hà Điện thoại E-mail 0912166577 thuyhadt@ Bộ môn Kỹ thuật điện tử- Khoa KTDT1 Học kỳ Năm biên soạn Học kỳ 1 năm 2009 GIẢNG VIÊN ThS. TRẦN THÚY HÀ Bài BỘ MÔN KỸ giảng ĐIỆN THUẬT Điện tử TỬ-sốKHOA KTDT1 1 BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ Chƣơng 1 Hệ đếm Chƣơng 2 Đại số Boole và các phƣơng pháp biểu diễn hàm Chƣơng 3 Cổng logic TTL và CMOS Chƣơng 4 Mạch logic tổ hợp Chƣơng 5 Mạch logic tuần tự Chƣơng 6 Mạch phát xung và tạo dạng xung Chƣơng 7 Bộ nhớ bán dẫn. Chƣơng 8 cấu kiện logic khả trình PLD Chƣơng 9 Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL GIẢNG VIÊN ThS. TRẦN THÚY HÀ Bài BỘ MÔN KỸ giảng ĐIỆN THUẬT Điện tử TỬ-sốKHOA KTDT1 2 BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ Headline Times New Roman Black 36pt. CHƢƠNG 1. Hệ đếm GIẢNG VIÊN ThS. TRẦN THÚY HÀ BàiTHUẬT BỘ MÔN KỸ giảng ĐIỆN Điện tử TỬ-sốKHOA KTDT1 3 BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ . Biểu diễn số . Chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm . Số nhị phân có dấu . Dấu phẩy động . Một số loại mã nhị phân thông dụng GIẢNG VIÊN ThS. TRẦN THÚY HÀ Bài BỘ MÔN KỸ giảng ĐIỆN THUẬT Điện tử TỬ-sốKHOA KTDT1 4 BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ . Biểu diễn số 1 Nguyên tắc chung Dùng một số hữu hạn các ký hiệu ghép với nhau theo qui ƣớc về vị trí. Các ký hiệu này thƣờng đƣợc gọi là chữ số. Do đó ngƣời ta còn gọi hệ đếm là hệ thống số. Số ký hiệu đƣợc dùng là cơ số của hệ ký hiệu là r. Giá trị biểu diễn của các chữ khác nhau đƣợc phân biệt thông qua trọng số của hệ. Trọng số của một hệ đếm bất kỳ sẽ bằng ri với i là số nguyên dƣơng hoặc âm. Tên gọi số ký hiệu và cơ số của một vài hệ đếm thông dụng Tên hệ đếm Số ký hiệu Cơ số r Hệ nhị phân Binary 0 1 2 Hệ bát phân Octal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Hệ thập phân Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hệ thập lục phân Hexadecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 16 Chú ý Ngƣời ta cũng có thể gọi hệ đếm theo cơ số của chúng. Ví dụ Hệ nhị phân Hệ cơ số 2 Hệ thập .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
436    13    1    30-11-2022
30    117    1    30-11-2022
2    81    3    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.