Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong bài: luyện tập oxi và lưu huỳnh – Hóa học 10 nhằm phát huy năng lực học sinh

Sáng kiến này đem đến nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế đóng góp vào việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh, tạo tiền đề để học sinh được vững bước vào cuộc sống, lao động trong tương lai. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG PT DTNT CẤP 2 3 VĨNH PHÚC BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Tên sáng kiến SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG BÀI LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH HÓA HỌC 10 NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC SINH Tác giả sáng kiến LÊ HỒNG ÁNH Mã sáng kiến 1 Vĩnh Phúc năm 2020 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG 1. Lời giới thiệu 3 2. Tên sáng kiến 4 3. Tác giả sáng kiến 4 4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến 4 5. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến 4 6. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu 4 7. Mô tả bản chất của sáng kiến 4 . Về nội dung của sáng kiến 4 Chương 1. Cơ sở lý luận xây dựng chuyên đề dạy học 5 Chương 2. Xây dựng kế hoạch bài học 12 Chương 3. Đánh giá kết quả thực hiện 21 . Về khả năng áp dụng của sáng kiến 22 8. Những thông tin cần được bảo mật 22 9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 22 10. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến 23 11. Danh sách những tổ chức cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến. 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 PHỤ LỤC 25 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu 2 Trong Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI đã thông qua Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất năng lực của người học Đổi mới giáo dục từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực qua đó góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế đòi hỏi làm thế nào để học sinh có thể làm chủ kiến thức vận dụng kiến thức kỹ năng để có thể giải quyết

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    40    1    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.